دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حبیب اله   زنجانی

پست الکترونیکی : h-zanjani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جمعیت شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی جامعه شناسی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/08/27

حبیب اله زنجانی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : دانشیار

^